Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA STİLLERİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
(THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTACHMENT STYLES AND LIFE QUALITY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Author : Betül Hayta  ; Selçuk Aslan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 26
Page : 99-113
    


Summary

Bu araştırmada ortaokul dönemindeki ergenlerin bağlanma stilleri ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bağlanma stilleri ve yaşam kalitesinin ele alınan sosyo-demografik özellikler temelinde oluşturulan gruplar (yaş, cinsiyet, aile gelir düzeyi) arasında farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul ili Bahçelievler ilçesindeki ortaokullarda 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören 182’si kız 123’ü erkek toplam 305 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, bağlanma stillerini ortaya koymak için “Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği”, yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla “Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada yapılan çoklu karşılaştırma analizlerinde, veri seti iki olan grup analizleri için t testi, üç veya daha fazla veri seti arasındaki karşılaştırma için ise F testi kullanılmıştır. Farklılıkların anlamlılık testi için Tukey analizi yapılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson kolerasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ergenlerde güvenli bağlanma ile fiziksel, sosyal, duygusal ve okul yaşam kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki, kaçınan bağlanma ile fiziksel, duygusal, sosyal ve okul yaşam kalitesi arasında negatif yönde anlamlı ilişki çıkmıştır. Cinsiyet değişkenine göre bağlanma stili ve yaşam kalitesinin alt boyutlarında farklılaşma görülürken, aile gelir düzeyi değişkenine göre sadece okul yaşam kalitesi puanlarında farklılaşma tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular literatür ile tartışılarak araştırmacılara öneriler sunulmuştur.Keywords
ergen, ortaokul öğrencileri, bağlanma stilleri, yaşam kalitesi

Abstract

This study aimed to investigate the relationship between attachments styles and life quality of secondary school adolescents. It is investigated whether attachment styles and quality of life differed among the groups (age, gender, family income level) formed on the basis of socio-demographic characteristics. Participants included 305 students enrolled in secondary several schools in Bahçelievler, Istanbul. While 182 of the particpants female, 123 of them were male. “Demographic İnformation Scale”, “Three Dimension Attachment Styles Scale” and “Life Quality Scale For Children” were used in order to identify personal information, attachment styles and life quality of the participants. In the study relational screening method, one of the quantitave research methods is used. For multiple comparion analyses, t test (for the comparion of two data sets) and F test (for the comparison of data sets more than two) were used. Tukey analysis were employed in order to find out whether the differences were meaningful. Moreover, Pearson correlation test was used to find out relationship between the variables. The results of the study showed that there was a positive relationship between secure attachment and physical, social, affective variables and school life quality. Moreover, negative relationship was found between avoidant attachment and physical, social, affective variables and school life quality. While there was a differentiation in the sub-dimensions of attachment style and quality of life according to the gender variable, according to the family income level variable, only difference in school life quality scores was determined. Suggestions were proposed on the basis of findings which were discussed with regard to relevant literature.Keywords
adolescent, secondary school students, attachment styles, life quality

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri