Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NIN İNTERNET ORTAMINDA MEYDANA GELEN KİŞİLİK HAKKI İHLÂLLERİNDE MİLLETLERARASI YETKİYE İLİŞKİN GÜNCEL USÛLÎ DEĞERLENDİRMELERİ
(CURRENT PROCEDURAL ASSESSMENTS OF THE EUROPEAN UNION COURT OF JUSTICE REGARDING INTERNATIONAL JURISDICTION IN VIOLATIONS OF PERSONALITY RIGHTS OCCURING ON THE INTERNET )

Author : Esra Tekin    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 28
Page : 154-162
    


Summary

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler çözülmesi gereken hukukî problemleri gündeme getirmiştir. Özellikle de internetin coğrafî sınırları önemsiz hâle getirmiş olması kişilik hakkı ihlâllerini yaygınlaştırmıştır. Yabancılık unsuru içeren bu ihlâllere ilişkin yasal taleplerin hangi mahkemeden yapılacağı milletlerarası usûl hukuku açısından önem taşımaktadır. Nitekim ihlâlin bir coğrafî alana özgülenmesi internet ortamında oldukça zordur. Hukukî ve Ticarî Konularda Mahkemelerin Yetkisi ve İlâmların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 12.12.2012 tarihli Brüksel Ibis Tüzüğü Avrupa Birliği üyesi devletlerde usûli konulara ilişkin harmonizasyonu sağlamaktadır. İnternet ortamında meydana gelen kişilik hakkı ihlâlleri haksız fiil olarak vasıflandırıldığından Tüzüğün haksız fiillere ilişkin m. 7(2) hükmüne göre mahkemelerin milletlerarası yetkisi tayin edilmektedir. Zararın meydana geldiği veya gelebileceği yer mahkemelerine yetki bahşeden bu hüküm internet ortamındaki kişilik hakkı ihlâllerine tatbik edilirken üye devletler Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan önsorun talebinde bulunmuşlardır. ABAD tarafından verilen içtihatlar internet ortamındaki kişilik hakkı ihlâllerinde yetkili mahkemenin tayinine ilişkin Tüzüğün m. 7(2) hükmünün yorumlanması konusunda yol göstericidir. 2011 yılında ABAD yeni bir yetki irtibatı olan “mağdurun menfaatler merkezi” ifadesini hukuk literatürüne kazandırmıştır. Çalışmamızda özellikle konuya ilişkin en yeni karar olan Mitterbayerischer kararı ve daha önceki ABAD kararları üzerinden internet ortamında kişilik hakkı ihlâllerinde milletlerarası yetkinin tayinine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.Keywords
haksız fiil, internet, kişilik hakkı ihlâli, milletlerarası yetki.

Abstract

Rapid developments in information and communication technologies have brought up legal problems that need to be solved. In particular, the fact that the internet has made geographical borders unimportant has made the violations of personality rights widespread. It is important in terms of international procedural law from which court the legal claims regarding these violations containing a foreign element will be requested. As a matter of fact, it is very difficult to localise the violation to a geographical area in the internet environment. The Brussels Ibis Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters provides harmonization regarding procedural matters in the member states of the European Union. Since the violations of personality rights that occur on the Internet are classified as torts, the international jurisdiction of the courts is determined according to Article 7(2) of the Regulation. While this provision, which gives competence to the courts of the place where the damage has occurred or may occur, is applied to the violations of personality rights on the internet, the member states have requested a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union. In 2011, the CJEU brought the expression “the place where the alleged victim has his/her centre of interests”, which is a new jurisdiction ground to the legal literature. In our study, especially the Mitterbayerischer decision, which is the latest decision on the subject, and the previous CJEU decisions, will include explanations on the determination of international jurisdiction in violations of personality rights on the internet.Keywords
Tort, internet, violation of personality right, international jurisdiction.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri