Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGEN EBEVEYNLERİNİN MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU SORUNUNA İLİŞKİN ALGISI
(THE PROBLEM OF SUBSTANCE USE DISORDER IN THE PERCEPTION OF PARENTS OF ADOLESCENTS )

Author : ÖZGE SANEM ÖZATEŞ GELMEZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 28
Page : 15-31
    


Summary

Madde kullanım bozukluğu sorunu, toplumun tüm kesimlerini etkileyen ve ergenler açısından da riskleri değerlendirilmesi gereken çok boyutlu sosyal bir sorundur. Okullarda, soruna yönelik ailelerin farkındalığını arttıracak önleyici eğitimlerin yaygınlaştırılması önemlidir. Bu çalışma kapsamında Ankara’da bir ortaokulda madde kullanım bozukluğu sorununa dair ebeveynlere yönelik gerçekleştirilen seminer öncesinde katılımcıların görüşlerini ortaya çıkartmaya yönelik olarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sosyo-demografik anketin yanı sıra Polat ve Kök (2019) tarafından geliştirilen “Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı Ölçeği” kullanılarak ebeveynlerin, madde kullanım bozukluğu sorununda “bireysel koşullar ve ailenin etkisi”, “çevre ve toplumun etkisi”, soruna ilişkin “toplumsal duyarlılık” ve “kurumsal duyarlılık ve mücadele” konusundaki görüşleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların büyük bölümünün yakın çevrelerinde madde kullanım bozukluğu sorunu yaşayan birinin bulunmamasına rağmen madde kullanım bozukluğu sorununu kendi çocukları için bir tehdit olarak değerlendirdikleri ve tüm katılımcıların, bu sorununa ilişkin olarak okullarda kendilerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Ebeveynlerin, madde kullanımında psikolojik sorunların, ailenin, arkadaş çevresinin, sosyal medyanın önemli bir etkisi olduğuna yönelik değerlendirmelerine ulaşılmıştır. Katılımcılar kamu kurulumlarında, yerel yönetimlerde ve sivil toplum örgütlerinde madde kullanım bozukluğu tedavisine ve madde kullanımıyla mücadeleye yönelik olarak yürütülen çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması, bu konuda yurttaşlardan gelen talep ve şikayetlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulamışlardır.Keywords
Madde kullanım bozukluğu, toplumsal algı, ergenlik, ebeveynlik, nicel araştırma.

Abstract

Substance use disorder is a multidimensional social problem that affects all society and risks of the problem should be evaluated for adolescents. It is important to conduct preventive trainings in schools that will increase the awareness of families about the problem. In this study, a research was conducted to reveal the opinions of the parents of secondary school age adolescents in Ankara before the seminar for parents on the problem of substance use disorder. In addition to the socio-demographic questionnaire, the “Perception of Substance Addiction Scale” developed by Polat and Kök (2019) was used in the study, and parents were asked individual conditions and the effect of the family, environment and society and social sensitivity and institutional sensitivity and struggle. As a result of the research, although the majority of the participants did not know a person with substance use disorder in their immediate environment, they considered the substance use disorder problem as a threat to their children and all the participants stated that training should be organized for them in schools regarding this problem. It has been reached that parents evaluate that psychological problems, family, friends and social media have a effect on substance use. Participants emphasized that the studies carried out in public institutions, municipalities and non-governmental organizations for the treatment of and fight against substance use should be shared with the public, and the demands and complaints from the citizens should be taken into account.Keywords
Substance use disorder, social perception, adolescence, parenting, quantitative research

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri