Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUMSAL VE GERÇEKÇİ SANAT BAĞLAMINDA ONUNCU KÖY ESERLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF TENTH VILLAGE WORKS IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND REALISTIC ART )

Author : Kübra Şahin Çeken    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 29
Page : 26-37
    


Summary

Bu çalışmada Toplumsal Gerçekçilik bağlamında “Onuncu Köy” ismini taşıyan iki farklı sanat yapıtı Fakir Baykurt romanı ve Nedim Günsür tablosu incelenecektir. Çalışmada “Fakir Baykurt romanı ve Nedim Günsür tablosu Onuncu Köy eserlerinde toplumsal gerçekçi sanat nasıldır?” araştırma sorusu cevaplanmış ve çalışma nitel yaklaşım temelinde içerik analizi yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışma nesnesi için sanatlararası bir boyutta ele alınan ve iki sanat disiplini arasındaki estetik bağı oluşturan eserlerdeki uyum ve ayrışmalara odaklanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda ele alınan eserler, sanatçıları daha iyi tanıma adına, yaşamları ve eğitimleri aynı zamanda da sanat anlayışları ele alınmıştır. Ardından Baykurt’un Toplumsal gerçekçi üslupta yazdığı romanı üzerinde durulmuş, edebî metin içerisindeki özelliklere ve anlamlara değinilmiştir. Aynı zamanda Günsür’ün sanatsal yönelimi; figür ve çevre ilişkisi, içsel devinim ve derinlik uygulamaları açısından incelenmiştir. Romandaki edebî unsurlar ve resim unsurları belirlenmiş ve tabloda kendine mal etme ögeleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular yorumlanarak sunulmuştur. Yapılan çalışmada, edebî metnin oluşmasında gerçek olay örgüsü ve yazarın şekillendirmesi görülürken ressam, oluşturduğu kompozisyonda metne sadık kalmış ve her iki çalışmasında da konuyu dağıtmadan doğrudan aldığı alıntıyı temellük yöntemiyle alımlayıcıya sunmuştur. Bu sonuçlardan hareketle kendi içinde branşlaşan sanat dallarının, sanatlararasılıkla bir araya geldiği ve birbirini beslediği ifade edilebilir. Ayrıca iki toplumsal gerçekçi sanatçının diğer çalışmaları da konu bakımından aynı dönemi ve toplumu yansıttığından sanatlararasılık bağlamında farklı çalışmalarda incelenebilir.Keywords
Onuncu Köy, Sanatlararasılık, Resim, Edebiyat, Temellük.

Abstract

In this study, in the context of Social Realism, two different works of art, the novel Fakir Baykurt and the painting by Nedim Günsür, named "The Tenth Village" will be examined. In the study, “How is the social realist art in the works of the novel Fakir Baykurt and the painting of Nedim Günsür, Tenth Village?” The research question was answered and the study was carried out with content analysis method on the basis of qualitative approach. For the study object, the harmony and separations in the works, which are handled in an inter-artistic dimension and constitute the aesthetic link between the two art disciplines, are focused on. In line with the purpose of the research, the works, their lives and education, as well as their understanding of art, are discussed in order to get to know the artists better. Then, the novel written by Baykurt in the social realist style was emphasized, and the features and meanings in the literary text were mentioned. At the same time, Günsür's artistic orientation; The relationship between figure and environment has been examined in terms of internal motion and depth applications. The literary and picture elements in the novel were determined and the elements of appropriation were determined in the table. Obtained findings are presented by interpreting. In the study, while the real plot and the author's shaping were seen in the formation of the literary text, the painter remained faithful to the text in the composition he created and presented the quotation he received directly to the receiver, without dividing the subject in both of his works. Based on these results, it can be stated that branches of art branching out within themselves come together with inter-arts and feed each other. In addition, since the other works of the two social realist artists reflect the same period and society in terms of subject, they can be examined in different studies in the context of interartism.Keywords
Tenth Village, Interartism, Painting, Literature, Appropriation

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri