Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


URARTU DEVLETİ DIŞ SİYASETİNDE MANNA ÜLKESİNİN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF MANNA COUNTRY IN FOREIGN POLITICS OF THE URARTU STATE )

Author : Seher Selin ÖZMEN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 65-71
    


Summary

Manna Devleti, M.Ö. 9. yüzyılda Urmiye Gölü güneyinde kurulmuştur. Bu devletin adı, M.Ö. 1. binden itibaren Urartu ve Asur çivi yazılı kaynaklarında geçmektedir. Manna ülkesinin bulunduğu bölge, büyük bir kuraklık ve dolayısıyla Orta Asya’dan göç dalgasının başladığı Demir Çağı’nda, ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı özellikle önemlidir. Erken dönemden itibaren Urartu Krallığı’nın dikkatini çekmiş olan Urmiye Gölü Havzası, hâkimiyet kurulamayan ve bu nedenle hemen hemen bütün Urartu kralları tarafından sefer düzenlenen bölgelerden biridir. Manna’yı boyunduruk altına alma girişimi Urartu Kralı Menua döneminde artmış, Menua’nın ardılı I. Argišti dönemindeki yoğun seferler sırasında Asur tehdidiyle karşı karşıya kalınmıştır. II. Sarduri döneminde seferler devam etmiş, Manna beyliklerinden haraç alınmıştır. Asur vassalı olan Manna Kralı Iranzu, Asurluların Urartu’ya karşı yaptığı başarılı savaşı fırsat bilip merkezileşme politikası izlemiş ve ülkede merkezi otoriteye bağımlı beylik sistemini yaratmıştır. Iranzu’nun hükümdarlığı sırasında Manna, Urmiye Gölü Havzası çevresinde güçlü bir devlet haline gelse de Iranzu’nun merkezileşme politikasını beğenmeyen bazı yöneticiler ve beyler, Urartu’ya Manna’nın iç işlerine müdahale etme fırsatını vermişlerdir. Urartu Kralı I. Rusa, Manna’lar arasındaki iç siyasi krizi kendi amaçları doğrultusunda kullanmış, bazı beylikleri merkezi otoriteye karşı kışkırtmış ve ülkede Urartu yanlısı bir grup ortaya çıkmıştır. Böylece Urmiye Gölü Havzası, I. Rusa döneminde Urartu ve Asur Devletleri arasında yoğun bir hâkimiyet mücadelesine konu olmuştur. Asur Kralı II. Sargon’la birlikte Urartuların bölgedeki baskısı azalmıştır. II. Sargon’un Urartu Krallığı’nı yenilgiye uğrattığı seferin ardından bölgedeki güç dengeleri değişmiş, bundan sonra Urartu yazılı kaynaklarında Manna’dan bahsedilmemiştir. Bu çalışmada, Azerbaycan tarihinde önemli bir yeri olan Manna Devleti’nin Urartu Devleti dış siyaseti açısından önemi ele alınmıştır.Keywords
Demir Çağı, Urmiye Gölü Havzası, Manna, Urartu, Asur

Abstract

The Manna State was established in the south of Lake Urmia in the 9th century BC. The name of this state is mentioned in Urartian and Assyrian cuneiform sources from the 1st millennium BC. The region where the land of Manna located is particularly important as it is on trade routes when a great drought and thus a wave of migration from Central Asia began during the Iron Age. Urmia Lake Basin, which has attracted the attention of the Urartian Kingdom from the early period, is one of the regions that could not be dominated and therefore almost all Urartian kings organized expeditions. The attempt to subdue Manna increased during the reign of the Urartian King Menua and the Assyrian threat was faced during the intense campaigns during the reign of Menua’s successor, Argišti I. During the Sarduri II period, expeditions continued and tribute was taken from the Manna principalities. Manna King Iranzu, who was an Assyrian vassal, took advantage of Assyrians’ successful war against Urartu, followed a policy of centralization and created a principality system dependent on the central authority in the country. Although Manna became a powerful state around the Urmia Lake Basin during Iranzu’s reign, some rulers and princes who did not like Iranzu’s centralization policy gave Urartu the opportunity to interfere in Manna’s internal affairs. Urartian King Rusa I used the internal political crisis among the Mannas for his own purposes, provoked some principalities against the central authority, and a pro-Urartian group emerged in the country. Thus, the Lake Urmia Basin became the subject of an intense struggle for dominance between the Urartu and Assyrian States during the reign of Rusa I. With the Assyrian King Sargon II, the pressure of the Urartians in the region decreased. After the defeat of Urartian Kingdom by Sargon II, the balance of power in the region changed, and Manna was not mentioned in Urartian written sources after that. In this study, the importance of the Manna State, which has an important place in the history of Azerbaijan, in terms of the foreign policy of the Urartian State is discussed.Keywords
Iron Age, Urmia Lake Basin, Manna, Urartu, Assyria

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri