Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİCİLERİN ÜRÜN/HİZMET KALİTESİ ALGILARININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: MARKA AŞKININ ARACI ROLÜ
(THE EFFECT OF CONSUMERS' PERCEPTIONS OF PRODUCT/SERVICE QUALITY ON THEIR BUYING BEHAVIOR: THE MEDIATING ROLE OF BRAND LOVE )

Author : Derya ÖZTÜRK  ; Mahmut TEKİN; Yılmaz GÖBENEZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 307-320
    


Summary

Marka aşkı, tüketicinin ürünü kullanmasıyla birlikte deneyimsel olarak yaşadığı haz, coşku, keyif ve heyecanla arzu ve tutkuya dönüşen değerler toplamıdır. Tüketicinin marka sevgisi zamanla birlikte tüketici farkında olsun veya olmasın tutkulu bir marka aşkına dönüşmektedir. İnsan ilişkilerindeki sevgi ve sevginin ileri düzeyi olan aşkta olduğu gibi marka aşkı da sürprizlerle doludur. Bu sürpriz, bizde sevgiyi açığa çıkaran ve canlı tutan hissin değişimiyle ilgilidir. Hissin değişimi modaya, yeniliğe, ürüne, servise, zamana ve tüketicide markaya olan güvene bağlı olarak sevgiyi oluşturan kaliteyle ilgilidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, tüketicilerin ürün/hizmet kalitesi algılarının satın alma davranışları üzerindeki etkisinde marka aşkının aracılık rolünün incelenmesidir. Çalışmada, Türkiye’de yaşayan X marka otomobil kullanıcıları hedef alınmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 384 kişiden online anket yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Çalışma kapsamında oluşturulan hipotezler doğrusal ve çoklu regresyon analizinden yararlanılarak test edilmiştir. Marka aşkının aracılık rolünü belirlemek için Baron ve Kenny’nin (1986) dört aşamadan oluşan aracı değişken analiz yöntemi ve dolaylı etkinin anlamlılığını ölçmek için Sobel testi kullanılmıştır. Ürün/hizmet kalitesi, marka aşkı ve satın alma davranışı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, tüketicilerin ürün/hizmet kalitesi algılarının satın alma davranışları üzerindeki etkisinde marka aşkının kısmi aracılık rolünü göstermektedir. Elde edilen bu bulgular ışığında, tüketicilerin otomobil markalarına yönelik algıladıkları ürün/hizmet kalitesi, o markayı satın alma davranışlarını marka aşkı üzerinden etkilemektedir.Keywords
Marka aşkı, Ürün/hizmet kalitesi, Satın alma davranışı

Abstract

Brand love is the sum of the values that turn into desire and passion with the pleasure, enthusiasm, and excitement that a consumer experiences when using a product or service. This passion turns into brand love over time, whether the consumer is aware of it or not. Brand love is full of surprises, just like the love people have for each other. This element of surprise is about the change in the feeling that reveals love in us and keeps it alive. This change in feeling is related to the quality that creates love depending on fashion, innovation, products, services, time, and trust in a brand. In this context, this study aimed to determine whether brand love played a mediating role in the effect of consumers' perceptions of the quality of products or services on their buying behavior. The sample consisted of 384 brand X car users living in Turkey. Participants were recruited using convenience sampling. Data were collected using an online survey. Hypotheses were tested using linear and multiple regression analysis. The mediating role of brand love was determined using the four steps in Baron and Kenny's method (1986), while the significance of the indirect effect was tested using the Sobel test. The results showed positive and significant relationships between product/service quality, brand love, and buying behavior. The results indicate that brand love plays a partially mediating role in the effect of consumers' perceptions of product/service quality on their buying behavior. In the light of these findings, the product/service quality perceived by consumers for automobile brands affects their buying behavior through brand loveKeywords
Brand love, Product/service quality, Buying behavior

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri