Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR BİLİMLERİNDE YÖNELİMSELLİK, FELSEFE VE YÖNTEM
(INTENTIONALITY, PHILOSOPHY AND METHOD IN SPORT SCIENCES )

Author : Kemal ÇİNÇİN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 437-443
    


Summary

Spor bilimlerinin önemi, bireysel ve toplumsal alanlarda her geçen gün artmaktadır. Spor bilimlerinin, bireylerin bedensel ve zihinsel yeteneklerinin gelişimine ve korunmasına katkı sağlamasının yanında, toplum sağlığını, kültürünü ve ekonomisini de doğrudan ilgilendiren karmaşık bir sürece yön veren etkinlikler içermesi beklenir. Bu anlamda bir insan eylemi olarak spor ontolojik, epistemolojik ve etik açıdan ele alınması gereken bir olguya dönüşür. Bilim tarihi ve felsefesi alanındaki mevcut tartışmaların, spor bilimlerine ait yöntem sorunlarını da kapsayıcı nitelikte olduğu söylenebilir. Spor bilimleri alanında karşılaşılan olası problemlerin çözümünde ise felsefeden yeteri kadar ve etkin bir biçimde faydalanıldığını söylemek zordur. Spor bilimleri fakültelerindeki lisans ders içeriklerinin ve sporcu antrenmanlarının büyük bir oranda pratik tekrarlara sahip olan içeriği, zihinsel hazırlık ve tepkilerin felsefe alanından uzak kalmasına sebep olmuştur. Elbette ki zihinsel hazırlık, gerek antrenmanların gerekse de müsabakaların önemli bir parçasıdır. Bu hazırlığın salt bir motivasyon sürecinin ötesinde felsefe disiplini ile birlikte ele alınması, hiç kuşkusuz sporcunun başarısı ve sporun gelişimi açısından önemlidir. Bu anlamda, yönelimselliğin özellikle takım oyunlarındaki etkisi ve takım becerisine etkileri, mevcut çalışmada matematiksel bir modelleme örneği ile birlikte tartışılacaktır. Böylece, insan becerilerinin sınırlarını test etme olanağının arttırılması ve yeni bir takım etik ve teknik tartışmaların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu gelişmelerin sağlanması sonucunda sporun evrensel kimliğine yönelik önemli katkıların ortaya konması ve insan kavramının yeniden ele alınması beklenmektedir. Çalışmada, felsefi ve matematiksel bir bakış açısıyla sporcu eylemlerinin farklı bir yönden değerlendirilmesi hedeflenmiştir.Keywords
Spor, Felsefe, Matematik, Modelleme, Yönelimsellik

Abstract

The importance of sports sciences increases day by day in individual and social fields. In addition to contributing to the development and protection of physical and mental abilities of individuals, sports sciences are expected to include activities that address a complex process concerning directly the public health, culture and economy. In this sense, sport, as a human action, turns into a phenomenon that needs to be dealt with ontologically, epistemologically and ethically. It can be said that the current discussions in the field of the history and philosophy of science also include the methodological problems of sports sciences. It is difficult to say that philosophy is sufficiently and effectively utilized in solving possible problems encountered in the field of sports sciences. The content of undergraduate course content and athlete training in faculties of sports sciences, which have practical repetitions to a large extent, has caused mental preparation and reactions to be far from the field of philosophy. It is clear that mental preparation is an important part of both training and competitions. It is undoubtedly important for the success of the athlete and the development of the sport that this preparation is handled together with the discipline of philosophy beyond a mere motivation process. In this sense, the effect of intentionality, especially in team games, and its effects on team skill will be discussed with a mathematical modeling example in the present study. Thus, it is aimed to increase the possibility of testing the limits of human skills and to reveal a new set of ethical and technical discussions. As a result of these developments, it is expected that important contributions to the universal identity of sports will be revealed and the concept of human will be reconsidered. In the study, it is aimed to evaluate the actions of athletes with a different perspective from a philosophical and mathematical point of view.Keywords
Sport, Philosophy, Mathematics, Modeling, Intentionality

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri