Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ERGENLERİN PSİKOLOJİK KATILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ
(THE PREDICTIVE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE ON THE LEVELS OF PSYCHOLOGICAL INFLEXIBILITY OF ADOLESCENTS )

Author : Mehmet Sıddık VANGÖLÜ  ; Fuat TANHAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 461-470
    


Summary

Bu çalışmanın amacı psikolojik sağlamlığın ergenlerin psikolojik katılık düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 10. ve 11. sınıfa devam eden, yaşları 15 ve 17 arasında değişen ergenler oluşturmaktadır. Çalışmaya 146’sı kadın, 158’i erkek toplam 304 ergen katılmıştır. Veri toplama amacıyla Kaçınma ve birleşme ölçeği-gençler 8 (KBÖ-G8) ve Psikolojik sağlamlık tutum beceri ölçeği (PSTBÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak amacıyla Pearson korelasyon analizi, değişkenler arsındaki yordayıcı ilişkiyi incelemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Çalışma bulgularına göre psikolojik katılık ile mizah, bağımsızlık ve değerler arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunurken içgörü ile psikolojik katılık arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ve psikolojik sağlamlığın psikolojik katılığı yüzde %14 oranında yordadığı belirlenmiştir. Yani psikolojik sağlamlığın alt boyutları olan sırasıyla mizah, bağımsızlık ve içgörünün psikolojik katılığın anlamlı birer yordayıcısı olduğu söylenebilir.Keywords
Psikolojik Sağlamlık, Psikolojik Katılık, Ergen

Abstract

The aim of this study is to examine the predictive effect of psychological resilience on adolescents' levels of psychological inflexibility. The study group of the research consists of adolescents aged between 15 and 17 who attend the 10th and 11th grades in the 2021-2022 academic year. A total of 304 adolescents, 146 women, and 158 men participated in the study. Avoidance and Fusion Questionnaire –Youth 8 (AFQ-Y8), and Resiliency Attitude and Skills Profile (RASP), were used for data collection. Pearson correlation analysis was used to reveal whether there was a relationship between the variables of the study, and multiple linear regression analysis was used to examine the predictive relationship between the variables. According to the findings of the study, there was a negative and significant relationship between psychological inflexibility and humor, independence, and values, while the relationship between insight and psychological inflexibility was not statistically significant and it was determined that resilience predicted psychological inflexibility by 14%. In other words, it can be said that humor, independence, and insight, which are the sub-dimensions of psychological resilience, respectively, are significant predictors of psychological inflexibilityKeywords
Psychological Resilience, Psychological Inflexibility, Adolescent

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri