Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VELİLERİN SIBYAN MEKTEPLERİNİ TERCİH NEDENLERİ VE SIBYAN MEKTEPLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(THE REASONS OF PARENTS TO PREFER SIBYAN SCHOOLS AND THEIR OPINIONS ON SIBYAN SCHOOLS )

Author : Salih Selim ÇEKENGİL  ; Öznur YILMAZ; Erhan AYTAÇ; Kamil ÖZBAKIR; Sezgin ÜNAL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 144-152
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, Osmanlı’dan günümüze kadar sıbyan mekteplerinin gelişimine bakılarak 2018-2019 öğretim yılında Tokat il merkezindeki sıbyan mekteplerinde verilen eğitimin okul öncesi eğitim düzeyindeki (5-6 yaş) çocukların gelişimine uygunluğunun incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Tokat ili merkez ilçesinde bulunan sıbyan mekteplerine öğrenci gönderen veliler oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından araştırmanın amaçlarına uygun biçimde geliştirilen görüşme formu yoluyla ve odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Araştırmada yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, velilerin sıbyan mekteplerini çocuğunun erken yaşta din eğitimi almasını istemesi nedeniyle tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca velilerin, kendi yaşamlarında sıbyan mektebi veya benzeri bir kurum deneyimlerinin olmaması ve sıbyan mekteplerinin kapalı yapısı nedeniyle sıbyan mektebinin sadece “Anaokullarına alternatif Kur’an kursu” gibi algılandığı ortaya çıkmıştır. Çocuğunun erken yaşta din eğitimi almasını isteyen velinin, çocuğunu sıbyan mektebine gönderme tercihinin hem pedagojik hem de psikolojik sorunlara neden olabilecek sonuçlar doğurması muhtemeldir. Bu okulların çocuğa etkileri tüm yönleriyle belirlenmeli ve bu sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır.Keywords
Sıbyan mektebi, Okulöncesi eğitim, Veli görüşleri, Eğitim politikası

Abstract

The purpose of this research is to examine the suitability of the education given in the primary schools in the city center of Tokat in the 2018-2019 academic year, by looking at the development of primary schools from the Ottoman period to the present, for the development of children at the preschool education level (5-6 years old). Scanning model was used in the research. The study group of the research consists of parents who sent students to primary schools in the central district of Tokat province in the 2018-2019 academic year. The data of the research were collected by the researcher through the interview form developed in accordance with the aims of the research. Content analysis was used to analyze the data obtained from the interviews in the research. As a result of the analysis of the data obtained from the research, it is seen that parents prefer primary schools because they want their children to receive religious education at an early age. In addition, it has been revealed that the primary school is perceived only as an "alternative Qur'an course to kindergartens" due to the fact that the parents do not have experience of a primary school or a similar institution in their own lives and the closed structure of primary schools. It is possible that the choice of a parent who wants their child to receive religious education at an early age, to send their child to the primary school will have consequences that may cause both pedagogical and psychological problems. The effects of these schools on children should be determined in all aspects and these results should be shared with the public.Keywords
Primary school, Preschool education, Parent opinions, Education policy

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri