Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL DERS KİTAPLARINDA KAHRAMANLIK, ZAFER, BAĞIMSIZLIK TEMALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF HERO, VICTORY, INDEPENDENCE THEMED ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS WITH TEACHER'S OPINIONS )

Author : Aziz ŞAYAN  ; Adem KOÇ; Ahmet ERKEŞ; Abdurrahman ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 35
Page : 37-49
    


Summary

Türk milletinin temel özellikleri denildiğinde ilk akla gelecek değerler kahramanlık, zafer ve bağımsızlık olarak sayılabilir. Toplumların geleceği olarak nitelen çocukların bu değerlere sahip olarak yetiştirilmesi çok önemlidir. İlkokul ders içeriklerinin barındırdığı niteliklerin incelenmesi, bu anlamda öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi eğitim paydaşlarına yol ve yöntem göstermek için gerekli görülmektedir. Bu araştırmada ilkokul ders kitaplarında kahramanlık, zafer, bağımsızlık temalı etkinliklerin öğretmen görüşleri ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. İki farklı ilkokulda görev yapan 12 sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırılmış form ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler 5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahiptir. Çalışma bulgularında özellikle müzik kitaplarının ilkokul seviyesi farklı sınıf düzeylerinde yeterli olarak görüldüğüne, Türkçe kitaplarının genel olarak kısmen yeterli görüldüğüne, hayat bilgisi kitaplarının bazı sınıf düzeylerinde yeterli olduğuna fakat diğer düzeylerde kısmen yeterli olduğuna çalışmaya katılan öğretmen görüşlerince ulaşılmıştır. Matematik ve fen bilgisi alanı kitapları zafer, kahramanlık ve bağımsızlık değerlerinin kazandırılması adına yetersiz olarak bulunmuştur. Öğretmenlerin, kazanımların iyileştirilmesi adına sunduğu öneriler değerlendirilmiş olup, niceliksel artış, müfredata ekleme, öğretim yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve materyal geliştirme alt temalarına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda eğitimcilere ve araştırmacılara dönük öneriler sunulmuştur.Keywords
kahramanlık, zafer, bağımsızlık

Abstract

When the basic characteristics of the Turkish nation are mentioned, the first values that come to mind are heroism, victory and independence. It is very important that children, who are described as the future of societies, are raised with these values In this research, it is aimed to examine the activities with the theme of heroism, victory and independence in primary school textbooks with the views of teachers. Content analysis, one of the qualitative research methods, was used as a method. Semi-structured interviews were conducted with 12 classroom teachers working in two different primary schools. Teachers who have worked for at least 5 years participated in the study. In the findings of the study, especially the primary school level of music books was found to be sufficient at different grade levels. Turkish books are generally considered partially sufficient. It has been reached by the opinions of the teachers participating in the study that life science books are sufficient at some grade levels but partially sufficient at other levels. Mathematics and science books were found to be insufficient in terms of gaining the values of victory, heroism and independence. The suggestions offered by the teachers in order to improve the achievements were evaluated and sub-themes of quantitative increase, addition to the curriculum, diversification of teaching methods and material development were reached. As a result of the research, suggestions for educators and researchers were presented.Keywords
heroism, victory, independence

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri