Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ BARIŞ OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE PRIMARY SCHOOL SOCIAL STUDIES TEXTBOOK IN THE CONTEXT OF PEACE LITERACY )

Author : Kasım DODUKANLIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 35
Page : 83-94
    


Summary

Çağın değişen şartları bağlamında çocuklara kazandırılması gereken değerlerin başında barış gelmektedir. Bu anlamlı değer sistematik bir barış eğitim anlayışı ile kazandırılabilir. Birçok ülkede barış eğitimi bireylerin dünya vatandaşı olmalarını amaçlayan sosyal bilgiler öğretim programı ile birlikte verilmeye çalışılmaktadır. Bu açıdan ders kitapları içeriği ve zengin tasarımıyla öneli kaynaklardır. Bu çalışmanın amacı ilkokul sosyal bilgiler ders kitabını barış okuryazarlığı bağlamında analiz etmektir. Bu çalışma nitel anlayış dikkate alınarak oluşturulmuştur. Çalışmada nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. İlkokul 4. Sınıf ders kitabı içindeki konu ve kazanımlar barış eğitiminin bileşenleri olan “uluslararası eğitim, insan hakları eğitimi, kalkınma eğitimi, çevre eğitimi ve çatışmayı çözme eğitimi” gibi başlıklar dikkate alınarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ulaşılan bulgular incelendiğinde ilkokul ders kitabı içinde Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar, Yerler ve Çevreler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Üretim, Dağıtım ve Tüketim ve Küresel Bağlantılar öğrenme alanlarında barış eğitimi ile ilgili konu ve kavramlara yer verildiği tespit edilmiştir.Keywords
İlkokul, Ders Kitabı, Sosyal Bilgiler, Barış Okuryazarlığı

Abstract

In the context of the changing conditions of the age, peace comes first among the values that should be taught to children. This meaningful value can be gained through a systematic understanding of peace education. In many countries, peace education is tried to be given together with the social studies curriculum that aims to make individuals become citizens of the world. In this respect, textbooks are important resources with their content and rich design. The aim of this study is to analyze the primary school social studies textbook in the context of peace literacy. This study was created taking into account the qualitative understanding. In the study, document analysis technique, which is one of the qualitative research data collection methods, was used. The subjects and achievements in the primary school 4th grade textbook were tried to be analyzed by taking into consideration the components of peace education such as "international education, human rights education, development education, environmental education and conflict resolution education". When the findings of the study were examined, it was determined that the subjects and concepts related to peace education were included in the learning areas of Individual and Society, Culture and Heritage, People, Places and Environments, Science, Technology and Society, Production, Distribution and Consumption and Global Connections in the primary school textbook.Keywords
Primary School, Textbook, Social Studies, Peace Literacy

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri