Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZNEL İYİ OLUŞ, ANKSİYETE VE ÖZ DUYARLIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUBJECTIVE WELL-BEING, ANXIETY AND SELF-COMPASSION IN UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Sevgi ALTUN  ; Ayşe BURAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 81-97
    


Summary

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluş, anksiyete, öz duyarlık ilişkilerinin incelenmesi ve bu kavramların cinsiyet, yaş, yaşanılan yer değişkenleri açısından değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 203’ ü kadın, 103’ ü erkek olmak üzere toplam 306 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla Öznel İyi Oluş Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Öz Duyarlık Ölçeği ve Sosyodemografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilere SPSS programı aracılığıyla t testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların Öznel iyi oluş ile anksiyete düzeyleri arasında negatif korelasyon olduğu sonucu elde edilmiştir. Öznel iyi oluş ile öz duyarlığın öz sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçlilik alt boyutları arasında pozitif; öz yargılama, izolasyon, aşırı özdeşleşme alt boyutları arasında negatif bir korelasyon saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların öznel iyi oluş düzeyleri sosyodemografik bilgilere göre farklılaşma göstermemekte, anksiyete düzeyleri ise cinsiyete ve yaşanılan yere göre farklılaşmaktadır. Çalışmaya dahil edilen kadın katılımcıların anksiyete, izolasyon ve aşırı özdeşleşme düzeylerinin erkek katılımcılarınkinden daha fazla olduğu saptanmıştır. Bulgular araştırma kapsamında tartışılmış ve öneride bulunulmuştur.Keywords
Öznel İyi Oluş, Anksiyete, Öz Duyarlık

Abstract

The aim of this study is to examine the relationships between subjective well-being, anxiety and self-compassion in university students and to evaluate these concepts in terms of gender, age and place of residence variables. The study group of the research consists of a total of 306 people, 203 female and 103 male, studying at various universities. Subjective Well-Being Scale, Beck Anxiety Scale, Self-Sensitivity Scale and Sociodemographic Information Form were used to collect the data. T-test, ANOVA, correlation and regression analyses were applied to the data through SPSS program. According to the results of the analysis, it was concluded that there was a negative correlation between subjective well-being and anxiety levels of the participants. A positive correlation was found between subjective well-being and the sub-dimensions of self-compassion, awareness of sharing and consciousness; a negative correlation was found between the sub-dimensions of self-judgment, isolation and over-identification. According to the findings of the study, the subjective well-being levels of the participants did not differ according to sociodemographic information, while anxiety levels differed according to gender and place of residence. It was found that anxiety, isolation and over-identification levels of female participants were higher than those of male participants. The findings were discussed within the scope of the study and recommendations were made.Keywords
Subjective Well-Being, Anxiety, Self-Compassion

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri