Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YATIRIMLARININ FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ DOĞRUSAL OLMAYAN ETKİSİ: G20 ÜLKELERİNDE SİGMOİD (S) EĞRİSİ YAKLAŞIMI
(THE NONLINEAR IMPACT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENTS ON FIRM PERFORMANCE: A SIGMOID (S) CURVE APPROACH IN G20 COUNTRIES )

Author : Muhammet KOCAMAN  ; Gökhan ÖZER ; İlhan ÇAM  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 299-321
    


Summary

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları ile firma performansı arasındaki etkileşim akademik alanda kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Ancak bu çalışmalarda, Ar-Ge ve Firma performansı ilişkisini açıklamak için çeşitli modeller önererek farklı bulgular üretmiştir. Bulgular arasındaki tutarsızlık, kısmen, bu ilişkinin karmaşık dinamiklerini tam olarak yakalayamayan geleneksel doğrusal modelleme yöntemlerinin kullanımındaki sınırlamalara bağlanabir. Bu çalışmada, G20 ülkelerinde 2000-2022 yılları arasında 31.205 firma ve 434.016 gözlem verisini kullanarak, literatürdeki farklılıkları uzlaştırmayı ve Ar-Ge performans ilişkisine daha kapsamlı bir bakış sunmayı hedefleyen Sigmoid (S) eğrisi modelini ele almaktadır. Bulgular, Ar-Ge yoğunluğu ile firma performansı arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğunu ve S-eğrisi modelinin geçerliliğini ortaya koymaktadır. Spesifik olarak, Ar-Ge-performans ilişkisi düşük Ar-Ge yatırımı seviyelerinde negatif bir eğim, orta seviyelerde pozitif bir eğim ve yüksek seviyelerde tekrar negatif bir eğim göstermektedir. Bu sonuçlar, Ar-Ge yatırımlarının firma performansı üzerindeki etkisinin yatırım seviyesine bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Ayrıca çalışma, bu 3 aşamalı S eğrisi ilişkisinin düşük firma büyüklüğü ve düşük kaldıraç oranına sahip firmalar için tutarlı olduğunu ve bu tür firmaların Ar-Ge yatırımlarındaki artıştan özellikle etkilendiğini ortaya koymaktadır. Son olarak, bulgular bu ilişkinin hem gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem de Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası hukukunu takip eden ülkeler arasında geçerliliğini koruduğunu göstermektedir. Fakat bu ilişkinin Anglo-Sakson hukuk sistemini benimseyen ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerde, Kıta Avrupası hukuk sistemini benimseyen ve gelişmiş ülkelere kıyasla daha belirgin olduğu görülmektedir.Keywords
Firma Performansı, Ar-Ge Yatırımları, S-Eğrisi İlişkisi, G20 Ülkeleri, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler

Abstract

The interaction between research and development (R&D) investments and firm performance has been extensively studied in the academic literature. However, these studies have produced different findings by proposing various models to explain the relationship between R&D and firm performance. The inconsistency in findings can be partly attributed to limitations in the use of traditional linear modeling methods that do not fully capture the complex dynamics of this relationship. Using data on 31,205 firms and 434,016 observations in G20 countries over the period 2000-2022, this paper considers the Sigmoid (S) curve model, which aims to reconcile the differences in the literature and provide a more comprehensive view of the R&D performance relationship. The findings reveal a non-linear relationship between R&D intensity and firm performance and the validity of the S-curve model. Specifically, the R&D-performance relationship shows a negative slope at low levels of R&D investment, a positive slope at medium levels, and a negative slope again at high levels. These results suggest that the impact of R&D investments on firm performance varies depending on the level of investment. Moreover, the study reveals that this 3-stage S-curve relationship is consistent for firms with low firm size and low leverage, and that such firms are particularly affected by an increase in R&D investment. Finally, the findings show that this relationship holds both between developed and developing countries and between countries following Anglo-Saxon and Continental European law. However, this relationship is more pronounced in Anglo-Saxon and developing countries than in Continental European and developed countries.Keywords
Firm Performance, R&D Investments, S-Curve Relationship, G20 Countries, Developed and Developing Countries

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri