Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Örgütsel Demokrasi ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme

Öğretmenlerin örgütsel demokrasi ve örgütsel muhalefet algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için gerçekleştirilen çalışma, nicel araştırma metotlarından bir tanesi olan ilişkisel tarama modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma içerisindeki veri seti, Erzincan ilinde bulunan lise, ortaokul ve ilkokullarda çalışmakta olan öğretmenler içerisinden rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 202 adet öğretmenin verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Elde edilen veri seti üzerinde standart sapma, yüzde, frekans, ortalama değerleri bulunarak, ANOVA testi, t-testi, korelasyon testi ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ulaştırdığı sonuçlara göre öğretmenlerin örgütsel demokrasi ile örgütsel muhalefet algı düzeyleri orta düzeyde çıkmıştır. Araştırma sonucu elde edilen diğer bir sonuç incelendiğinde öğretmenlerin örgütsel demokrasi algıları cinsiyet, mesleki kıdem ve okul türüne göre herhangi bir farklılık göstermezken, örgütsel muhalefet algıları ve örgütsel muhalefetin alt boyutu olan yatay muhalefet algıları cinsiyet değişkenine göre erkek öğretmen lehine, mesleki kıdem açısından ise 5 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenler lehine, okul türü bağlamında ise ilkokulda görev yapan öğretmenler lehine anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ise; örgütsel muhalefet ve örgütsel demokrasi arasında anlamlı, pozitif yönde ilişki olduğu ayrıca öğretmenlerin örgütsel muhalefet ile örgütsel demokrasi algılarının anlamlı bir yordayıcısının bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
öğretmen, örgütsel demokrasi, örgütsel muhalefet

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri