Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİNE YÖNELİK 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ENSTRÜMANTAL OLUŞUM SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Fonksiyon kavramı matematiğin önemli ve temel kavramlarından biridir. Matematik eğitiminde öğrenme süreçleri karmaşık bir yapıya sahiptir. Enstrümantal teori, bu karmaşıklığı dikkate alarak bu öğrenme süreçlerinin analizini sağlayan teorik bir yaklaşımdır. Alan yazındaki çalışmalar teknolojik araç kullanımı ile oluşturulan eylem şemalarını incelerken, bu çalışma ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin köklerinin araç olarak kullanılmasını incelemesi bakımından farklılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin köklerinin araç olarak kullanımı ile ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerinde ortaya çıkan enstrümanlı eylem şemalarının incelenmesidir. Araştırmanın uygulaması, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Düzce ili Merkez ilçesindeki bir devlet lisesinin on birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. İkinci dereceden fonksiyonların grafiğini içeren beş adet sorudan oluşan çalışma yaprağı ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışma yaprağı 52 öğrenciye uygulanmış ve çalışma yaprağı uygulamasını gerçekleştiren öğrencilerden altısı ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışma yapraklarından ve yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler öncelikle betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel analiz sonucunda katılımcıların çalışma yaprağındaki beş adet soruya verdikleri cevaplar altı adet kategoride incelenmiştir. Bu kategoriler, doğru cevap, yanlış cevap, eksik cevap, alakasız/ilgisiz cevap, tutarsız bilgi/formül ve boş şeklindedir. Öğrencilerin, soruların çözümünü analiz etmek için içerek analizi yöntemi kullanılarak öğrencilerin enstrümanlı eylem şemaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma yapraklarının analizi ile elde edilen bulgular sonucunda, doğru cevap, yanlış cevap, eksik cevap ve tutarsız bilgi/formül kategorileri altındaki kodlarda ikinci dereceden denklemin köklerinin, öğrenciler tarafından soruların çözüm sürecinde kullanıldığı tespit edilmiştir. İkinci dereceden fonksiyonların grafiklerinde ortaya konulan enstrümanlı eylem şemalarının tüm katılımcılar için benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucunda ise soruların farklı tarz ve şekillerde sorulmasının çözüm yollarında kullanılan enstrümanlı eylem şemalarını değiştirmediği tespit edilmiştir.Keywords
Denklemin kökleri, İkinci dereceden fonksiyonlar, Enstrümantal oluşum, Enstrümanlı eylem şemaları

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri