Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Y VE Z KUŞAĞI TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF ORGANIZATIONAL ATTRACTIVENESS PERCEPTIONS OF Y AND Z GENERATION TOURISM STUDENTS )

Author : HATİCE FEREK  ;GÖKHAN AYAZLAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 21
Page : 80-98
    


Summary

Gün geçtikçe değişen teknolojiyle ve yaşam kalitesinin yükselmesiyle birlikte yeni markalar ve çalışma ortamları ortaya çıkmıştır. Çağa uyum sağlamak amacıyla işletmeler mevcut ve potansiyel çalışanlarına kaliteli bir iş ortamında çalışabilmeleri için onların istek ve beklentilerini karşılayabilecek şekilde işe ilişkin unsurları (fiziksel çalışma koşulları, ücret vb.) hazırlamaya çalışmaktadırlar. Çünkü işletmeler, günümüzün zorlu rekabet şartlarında kendilerini başarıya ulaştıracak insan gücünü elde edebilmek ve koruyabilmek maksadıyla mevcut ve potansiyel çalışanlarının gözünde “çekici” olarak nitelendirilmelerini sağlamak durumundadırlar. Bu amaçla işletmeler, belirledikleri hedeflere ulaşma konusunda kuşak farklılıklarını gözeterek hareket etmelidirler. Bu araştırmanın amacı; Y ve Z Kuşağı turizm öğrencilerinin örgütsel çekicilik algılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Turizm Fakültesi’nde ve Meslek Yüksekokulları’nın turizm bölümlerinde öğrenim görmekte olan 393 öğrencisinden yüz yüze anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada örgütsel çekicilik bileşenlerine verilen önemi ölçmek amacıyla Berthon, Ewing ve Hah (2005) tarafından geliştirilmiş olan “Örgütsel Çekicilik” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi ise SPSS 20 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Anket verileri tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları, Y ve Z Kuşağı turizm öğrencilerinin örgütsel çekicilik algılamalarını belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış olan sorulara katılım derecelerinin yüksek olduğunu göstermektedir.Keywords
Örgütsel çekicilik, Y kuşağı, Z kuşağı

Abstract

New brands and working environments have emerged with the ever-changing technology and increasing quality of life. In order to adapt to the era, businesses try to prepare business-related elements (physical working conditions, wages, etc.) so that their current and potential employees can work in quality work environment to meet their demands and expectations. Because enterprises have to ensure that their current and potential employees are described as “attractive” in the eyes of their current and potential employees in order to obtain and maintain the manpower that will make them successful in today’s challenging competitive conditions. For this purpose, businesses should act by considering generational differences in achieving the goals they set. The aim of this study is to reveal the perceptions of organizational attractiveness of Generations Y and Z tourism students. The data of the study was obtained from 393 students studying in Muğla Sıtkı Koçman University's Tourism Faculty and the tourism departments of Vocational Schools using face-to-face survey method. In the study, "Organizational Attractiveness" scale developed by Berthon, Ewing and Hah (2005) was used to measure the importance given to the components of organizational attractiveness. Data analysis was performed with SPSS 20 package program. Survey data were analysed using descriptive statistics. The findings for the Generations Y and Z tourism students' perception of organizational attractiveness were discussed.Keywords
Organizational attractiveness, generation Y, generation Z

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri