Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgütsel Demokrasi ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme
(A Study on the Relationship between Organizational Democracy and Organizational Dissent )

Author : Şeyma Bilyay  ; Sinan Yalçın; Ahmet Ragıp Özpolat  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 36-50
    


Summary

Öğretmenlerin örgütsel demokrasi ve örgütsel muhalefet algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için gerçekleştirilen çalışma, nicel araştırma metotlarından bir tanesi olan ilişkisel tarama modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma içerisindeki veri seti, Erzincan ilinde bulunan lise, ortaokul ve ilkokullarda çalışmakta olan öğretmenler içerisinden rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 202 adet öğretmenin verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Elde edilen veri seti üzerinde standart sapma, yüzde, frekans, ortalama değerleri bulunarak, ANOVA testi, t-testi, korelasyon testi ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ulaştırdığı sonuçlara göre öğretmenlerin örgütsel demokrasi ile örgütsel muhalefet algı düzeyleri orta düzeyde çıkmıştır. Araştırma sonucu elde edilen diğer bir sonuç incelendiğinde öğretmenlerin örgütsel demokrasi algıları cinsiyet, mesleki kıdem ve okul türüne göre herhangi bir farklılık göstermezken, örgütsel muhalefet algıları ve örgütsel muhalefetin alt boyutu olan yatay muhalefet algıları cinsiyet değişkenine göre erkek öğretmen lehine, mesleki kıdem açısından ise 5 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenler lehine, okul türü bağlamında ise ilkokulda görev yapan öğretmenler lehine anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ise; örgütsel muhalefet ve örgütsel demokrasi arasında anlamlı, pozitif yönde ilişki olduğu ayrıca öğretmenlerin örgütsel muhalefet ile örgütsel demokrasi algılarının anlamlı bir yordayıcısının bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
öğretmen, örgütsel demokrasi, örgütsel muhalefet

Abstract

The research conducted to determine the relationship between teachers' perceptions of organizational democracy and organizational opposition was analyzed using the relational scanning model, one of the quantitative research methods. The data set in the study consists of the answers given by 202 teachers who were randomly selected among the teachers working in high schools, secondary schools and primary schools in Erzincan. Standard deviation, percentage, frequency and mean values ​​were found on the obtained data set, and ANOVA test, t-test, correlation test and regression analysis were performed. According to the findings obtained from the research, teachers' perception levels of organizational democracy and organizational opposition were found to be at medium level. When another result obtained from the research is examined, teachers' perceptions of organizational democracy do not differ according to gender, professional seniority and school type, while perceptions of organizational opposition and horizontal opposition perceptions, which are the sub-dimensions of organizational opposition, are in favor of male teachers according to gender variable and 5 years in terms of professional seniority It is concluded that there is a significant difference in favor of teachers with seniority and above, and in terms of school type in favor of teachers working in primary schools. As a result of the analysis, it is concluded that there is a significant positive relationship between organizational opposition and organizational democracy and that teachers' perceptions of organizational opposition and organizational democracy are significant predictors.Keywords
teacher, organizational democracy, organizational dissent

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri