Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK TURİSTLERİ İÇİN DAVRANIŞSAL NİYETLER, HASTA MEMNUNİYETİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA GÜVENİ VE DENEYİMSEL KALİTE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON BEHAVIOURAL INTENTIONS, PATIENT SATISFACTION, PERCEIVED VALUE, PATIENT TRUST AND EXPERIENTIAL QUALITY FOR HEALTH TOURISTS )

Author : Elif Maltaş  ; Muhammet Gümüş; Sibel Orhan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 384-414
    


Summary

Bu çalışma; davranışsal niyetler, hasta memnuniyeti, algılanan değer, hasta güveni, deneyimsel kalite ve boyutları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu çalışmanın iki araştırma amacı vardır. İlk amaç, çok seviyeli ve çok boyutlu bir çerçeve kullanarak sağlık turistleri tarafından algılanan deneyimsel kalitenin boyutlarını ve göreceli önemini belirlemektir. İkinci amaç, sağlık turistlerinin algılanan hasta memnuniyeti, algılanan değer, hasta güveni, deneyimsel kalite ve davranışsal niyetleri ile ilgili yapılar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma bulguları, yapısal eşitlik modelleme analizine dayanmaktadır. Safranbolu’ya, yurt dışından gelen 452 sağlık turistinin rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmesiyle örneklem oluşturulmuştur. Bu çalışma bulgularından elde edilen ilk gelişme; sağlık turistleri arasındaki iletişimin kaliteyi, fiziksel çevre kalitesini, yönetimsel kaliteyi ve deneyimsel kaliteyi olumlu olarak etkilediği yönündedir. Ayrıca, bu durum sağlık turistleri arasındaki hasta memnuniyeti, hasta güveni ve algılanan değer kavramlarını da yüksek derecede arttırmıştır. İkinci gelişme ise; hasta güveni, hasta memnuniyeti, algılanan değer ve deneyimsel kalitenin hastaları olumlu yönde etkilemesidir. Son gelişme, algılanan değerin davranışsal niyeti olumlu olarak etkilemesidir. Bu çalışmadan elde edilen sonuç pazar odaklı hizmet geliştirme ve uygulamanın hem deneyimsel kaliteyi hem de algılanan kaliteyi arttırdığı yönündedir. Sağlık turistleri arasında strateji geliştirme yönteminin vermiş olduğu olumlu sonuç sayesinde hasta memnuniyeti ve güveninde artışların olduğu saptanmıştır. Bu durum, Türkiye’ye gelen turistler arasında sağlık turizmi yönetiminin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Gelecekte tıpla uğraşmanın yanı sıra uygun davranışsal niyetler sayesinde elde edilmiş olan turizm deneyiminin sağlık turist sayısını ciddi şekilde arttıracağı umulmaktadır. Sağlık turistlerinin tedavi almak için hastaneye geri dönme ve ziyaret etme niyetleri gelecekte yeniden Türkiye’ye gelerek hizmet almak isteyeceklerini düşündürmektedir. Bu da gösteriyor ki sağlık turistleri davranışsal niyetleri arttırmada kilit bir rol oynamaktadır.Keywords
Davranışsal Niyetler, Kalitenin Deneyimsel Boyutları, Deneyimsel Kalite, Sağlık Turistleri, Hasta Memnuniyeti

Abstract

This work examines the relationship between behavioural intentions, patient satisfaction, perceived value, patient trust, experiential quality and dimensions. This study has two research purposes. The first aim is to determine the dimensions and relative importance of experiential quality perceived by health tourists using a multilevel and multidimensional framework. The second aim is to examine the relationship between health tourists’ perceived patient satisfaction, perceived value, patient trust, experiential quality, and behavioural intentions and related constructs. The research findings are based on structural equation modelling analysis. The sample was created by randomly selecting 452 health tourists coming to Safranbolu from abroad. The first improvement from the findings of this study communication among health tourists positively affects quality, physical environment quality, managerial quality and experiential quality. In addition, this situation has also increased the concepts of patient satisfaction, patient trust and perceived value among health tourists to a high degree. The second development is; patient trust, patient satisfaction, perceived value and experiential quality affect patients positively. The last development is that perceived value positively affects behavioural intention. The result obtained from this study; market-oriented service development and implementation increases both experiential quality and perceived quality. It has been determined that there is an increase in patient satisfaction and trust among health tourists, thanks to the positive result of the strategy development method. This situation helps the development of health tourism management among tourists coming to Turkey. It is hoped that in the future, besides dealing with medicine, tourism experience gained through appropriate behavioural intentions will significantly increase the number of health tourists. The intention of health tourists to return to and visit the hospital to receive treatment suggests that they will want to come to Turkey again in the future and receive service. This shows that health tourists play a key role in increasing behavioural intentions.Keywords
Behavioural Intentions, Experiential Dimensions of Quality, Experiential Quality, Health Tourists, Patient Satisfaction

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri