Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UZAKTAN EĞİTİM BAŞLANGICINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ÇÖZÜMLERİ
(PROBLEMS ENCOUNTERED AT THE BEGINNING OF DISTANCE EDUCATION AND TEACHER SOLUTIONS FOR PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF DISTANCE EDUCATION )

Author : Harun TÜYSÜZ  ; Ahmet ALİREİSOĞLU; Selim YİĞİT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 261-283
    


Summary

Toplumların gelişerek tarih sahnesinde medeni ve uygar bir konuma gelebilmesi için en büyük sermayesi olan insanın, iyi eğitilmiş olması temel ve en önemli şarttır. Küreselleşme sonucu sınırların silikleşmesi, hayatın hemen hemen her alanında önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olmuş ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Küreselleşme ile birlikte büyük bir ivme kazanan teknolojik gelişmeler birçok alanda değişim ve dönüşüme neden olmuştur. Bu değişim ve dönüşümün eğitim alanındaki yansıması, uzaktan eğitim sistemiyle kendine karşılık bulmuş ve klasik eğitim anlayışının dışındaki milyonlarca insanın eğitilmesini sağlamıştır. COVID-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatın her alanında olumsuz etkilere yol açmıştır. Bu olumsuz etkilerin en çok hissedildiği alanlardan birisi de eğitim alanıdır. Bu olumsuzluklardan kaçınmak için bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir adaptasyon ile uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Araştırmanın konusu; COVID-19 salgını sebebiyleyaygın olarak uygulanmaya başlanan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı geliştirilen çözümlerdir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni kullanılmış olup çalışma grubu belirlenirken kartopu örneklem yönteminden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular kullanılmıştır. Veriler, nitel veri analiz yaklaşımlarından olan içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada“uzaktan eğitim başlangıcında karşılaşılan sorunlar”, “uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlara öğretmen çözümleri”, “uzaktan eğitim sürecinde meslektaşlarının ve yöneticilerinin öğretmene katkıları”, “uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler ile ilgili karşılaşılan sorunlar”, “uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin daha avantajlı olabilmeleri için yapılması gerekenler ”gibi temalararaştırılmış ve bu ana temalar ve alt temalar ile ilgili olarak araştırma kapsamında; altyapı ve donanım temelli sorunların ön plana çıktığı, uzaktan eğitime uyum konusunda yaşanılan sorunların çoğunlukla motivasyon kaynaklı, en fazla başvurulan çözüm yolunun öğretmenin mesleki alanına yönelik çalışmaların olduğu, ders programlarının düzenlenmesi gibi idari yönden katkıların ön plana çıktığı, öğrencilerin; internet, bilgisayar, altyapı ve platform eksiklikleri ile karşılaştığı, motivasyon sorunları yaşadığı, öğretmenlerin süreçte moral olarak desteklenmesi ve uzaktan eğitim ile ilgili eğitilmesi gerektiği konusundaki tavsiyelerin öne çıktığı tespit edilmiştir,Keywords
Uzaktan eğitim, Uzaktan eğitim sorunları,Covid-19,Öğretmen, Öğretmen çözümleri

Abstract

In order for societies to develop and reach a civilized and civilized position on the stage of history, it is the basic and most important condition that human beings, who are their biggest capital, are well educated. The blurring of borders as a result of globalization has caused significant changes in almost every aspect of life and has influenced the whole world. Technological developments, which have gained great momentum with globalization, have caused change and transformation in many areas. The reflection of this change and transformation in the field of education has found its way through the distance education system and has provided the education of millions of people outside the classical education approach. The COVID-19 pandemic has affected the whole world, causing negative effects in all areas of life. One of the areas where these negative effects are felt the most is the field of education. In order to avoid these negativities, the distance education model has been adopted with a rapid adaptation in Turkey as in the whole world. The subject of the research; These are the problems faced by teachers in the distance education process, which has been widely applied due to the COVID-19 epidemic, and the solutions developed against these problems. The case study design, which is one of the qualitative research methods, was used in the research, and the snowball sampling method was used while determining the study group. Questions in the semi-structured interview form were used as data collection tool. The data were analysed with content analysis, which is one of the qualitative data analysis approaches. In the research, "problems encountered at the beginning of distance education", "teacher solutions to the problems encountered in the distance education process", "contributions of colleagues and administrators to the teacher in the distance education process", "problems encountered in the distance education process", "teachers to be more advantageous in the distance education process". Themes such as “what needs to be done” were researched and within the scope of the research regarding these main themes and sub-themes; Infrastructure and hardware-based problems come to the fore, the problems experienced in adapting to distance education are mostly motivation-based, the most used solution is to work on the professional field of the teacher, and administrative contributions such as arranging the lesson programs come to the fore. It has been determined that the recommendations regarding the lack of internet, computers, infrastructure and platforms, motivation problems, moral support of teachers in the process and training on distance education come to the fore.Keywords
Distance education, Distance education problems, Covid-19, Teacher, Teacher solutions

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri