Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' POLITICAL SKILLS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES )

Author : CUMA TÜMKAYA  ; Alparslan Gazi AYKIN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 303-319
    


Summary

Bu araştırmada, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin politik beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Hatay ili Antakya merkez ilçesinde görev yapan 265 beden eğitimi ve spor öğretmeni; örneklemini ise bu evren içerisinden tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 161 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ferris ve ark. (2005) tarafından geliştirilen, Özdemir ve Gören (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Politik Beceri Envanteri (PBE) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen istatistiksel verilerin çözümlemeleri SPSS 26.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi ile Politik Beceri Ölçeği (PBÖ) ve alt boyutlarında yapılan normallik testi sonucu p<.05 olarak bulunduğundan verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiş ve bu yüzden araştırmada nonparametrik istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Nonparametrik testlerde politik becerilerin demografik değişkenlere göre anlamlılığının incelenmesi için ikili gruplarda Mann-Whitney U testi, ikiden fazla gruplarda ise Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Yaş faktörünün politik beceriye etkisinin incelenmesi için ise regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, beden eğitimi öğretmenlerinin politik beceri düzeylerinin yüksek olduğu; cinsiyet değişkenine göre politik beceri düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı ancak erkeklerin politik beceri düzeylerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Yaş değişkenine göre politik beceri düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu, yaş arttıkça politik beceri düzeylerinin de arttığı görülmektedir.Keywords
Politik Beceri, Politik Davranış, Beden Eğitimi, Öğretmen,

Abstract

In this study, it is aimed to examine the political skill levels of physical education and sports teachers in terms of different variables. The population of the research consists of 265 physical education and sports teachers working in the central district of Antakya in the province of Hatay in the 2020-2021 academic year; The sample consists of 161 physical education and sports teachers selected by random sampling method from this population. As a data collection tool in the study, Political Skills Inventory (PSI) which was developed by Ferris et al. (2005) and adapted into Turkish by Özdemir and Gören (2015) was used. The statistical data obtained as a result of the research were analyzed using the SPSS 26.0 program. Since the result of the normality test performed on the Kolmogorov-Smirnov test for Political Skills Scale (PSS) and its sub-dimensions was found as p<.05, it was determined that the data did not show normal distribution, and therefore nonparametric statistical techniques were used in the study. Mann-Whitney U test was applied in paired groups and Kruskal-Wallis H test was applied in groups of more than two in order to examine the significance of political skills according to demographic variables in nonparametric tests. Regression analysis was applied to examine the effect of age factor on political skill. As a result of the research, it was found that the political skill levels of physical education teachers were high; according to the gender variable, there is no statistically significant relationship between political skill levels, but men's political skill levels are higher than women's. It is seen that there is a statistically significant relationship between political skill levels according to age variable and political skill levels increase as age increases.Keywords
Political Skill, Political Behavior, Physical Education, Teacher,

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri