Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI-ENDİŞE DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ)
( INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS MATHEMATICS ANXIETY-ANNOUNCEMENT LEVELS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES (İSTANBUL EXAMPLE) )

Author : Erkan TUNÇ  ; Neslihan YILMAZ; Hüseyin Şamil GÜSER; Semine DENİZ; Ali BELGE; Ebru EFE  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 1-8
    


Summary

Araştırmanın amacı; ortaokul kademesindeki öğrencilerin matematik kaygı-endişe düzeylerinin sınıf düzeyi, okul türü ve cinsiyet değişkenleri bakımından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini ortaokul öğrencileri, örneklemini ise İstanbul ilinde yaşayan ve ortaokul kademesinde öğrenim gören 359’u kız, 235’i erkek toplam 594 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ile Ikegulu (1998)’nun geliştirdiği Özdemir ve Gür (2011) tarafından psikometrik özellikleri incelenen “Matematik Kaygı-Endişesi Ölçeği (MKEÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kız ve erkek öğrencilerin matematik kaygısı-endişesi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı, devlet okulunda öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin matematik kaygısı-endişesi düzeylerinin özel okulda öğrenim gören öğrencilerin matematik kaygısı-endişesi düzeylerinden daha yüksek düzeyde olduğu ve ortaokul öğrencilerinin eğitim gördükleri sınıf düzeylerine göre matematik kaygısı-endişesi düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı farklılıkların görülmediği bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ve karşılaştırmalar doğrultusunda araştırma sonuçlarının resmî ve özel okullarda görev yapan matematik öğretmenleri ile paylaşılıp nitel çalışma yöntemleri ile desteklenerek nedenlerin derinlemesine incelenmesi gerçekleştirilebilir. Ayrıca okullarda yürütülen rehberlik faaliyetleri kapsamında matematik kaygısı-endişesi çalışmalarında araştırma sonuçlarından faydalanabilir. Araştırma farklı örneklem grupları ile çalışılarak genişletilebilir.Keywords
Matematik kaygı-endişesi düzeyi, ortaokul öğrencisi

Abstract

Purpose of the research; The aim of this study is to examine the mathematics anxiety-anxiety levels of secondary school students in terms of grade level, school type and gender variables. The population of the research consists of secondary school students, and the sample consists of a total of 594 students, 359 girls and 235 boys, living in Istanbul and studying at the secondary school level. As a data collection tool, "Personal Information Form" and "Math Anxiety-Anxiety Scale" (MAS) developed by Ikegulu (1998) and analyzed by Özdemir and Gür (2011) were used. As a result of the research, there was no statistically significant difference between the mathematics anxiety-anxiety levels of female and male students, the mathematics anxiety-anxiety levels of the secondary school students studying in public schools were higher than the mathematics anxiety-anxiety levels of the students studying in private schools, and the secondary school students were in the classroom they studied. It was found that there was no statistically significant difference between math anxiety-anxiety levels according to the students' levels. In line with the results and comparisons, the results of the research can be shared with the mathematics teachers working in public and private schools and supported by qualitative study methods, and an in-depth examination of the causes can be carried out. In addition, within the scope of the guidance activities carried out in schools, the results of the research can be benefited from in the mathematics anxiety-anxiety studies. The research can be expanded by working with different sample groups.Keywords
Math anxiety level, secondary school student

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri