Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLAHİ HİTAP- İLHAM İLİŞKİSİ
(THE RELATION OF DIVINE ADRESS - INSPIRATION )

Author : Mazhar DÜNDAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 394-400
616    328


Summary

İlham kelimesi sözlükte, herhangi bir şeyi kalbe bırakmak, feyiz yoluyla bildirmek, bir şeyi zihne koymak ve telkin etmek demektir. Bu bildirme anında kişi, bunun bir ilham olduğunu ve Yüce Allah tarafından bildirildiğini bir şekliyle anlar ve gereğini hiç tereddüt etmeden yerine getirmeye çalışır. Bu mana, özellikle Yüce Allah ve Cebrail (a.s.) tarafından, süratli ve gizli bir şekilde zihne konulana özeldir. İlham kelimesi ayrıca yakalamak, kavramak ve keşfetmek manasına gelen "sezgi" anlamını da ifade etmektedir. Buna göre şair ve mucidlerin zihinlerinde beliren bilgiye de ilham denilebilir. Kur'an'da ilham kelimesi: " Allah, nefse kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham etmiştir" (Şems,91/8) şeklinde bir yerde geçmektedir. Ayetteki " elheme" fiiline, öğretti, tanıttı, bildirdi, yarattı, kavrattı gibi farklı manalar da verilmiştir. Buna göre ilham, tarif, talim ve tebyinden farklı olarak insanın kalbinde bir duygu ve düşüncenin oluşmasıdır. Tıpkı Kur'an'da insan dışındaki varlıklar hakkında kullanılan "vahiy" ifadesinin müfessirler tarafından "ilham" manasında kullanılması gibi. Söz konusu varlıklarda "vahiy/ilham" sonucu bir içgüdü, programlama, kodlama meydana gelmektedir. Aynı şekilde tüm insanlar da bu manada diğer varlıklar gibi birinci dereceden "fıtrat" dediğimiz "vahiy/ilham"a muhatap olmuşlardır. İlhamın ikinci derecesine ise, nübüvvet öncesi peygamberler, peygamber olmayıp Kur'an'da Yüce Allah'ın vahyettik dediği insanlar (Hz. Meryem, Havariler, Hz. Musa'nın annesi v.s), âlimler, evliyalar gibi mümtaz insanlar muhatap olmuşlar ve olmaya devam edeceklerdir. İlhamı, bir işi yapıp yapmama hususunda Allah tarafından insanın iç dünyasına ilka edilen duygu şeklinde tarif etmek ve bunun bir ilahi hitap olduğunu söylemek mümkündür. Bu makalede, ilahi hitabın bir çeşidi olan ilham, ihamın çeşitleri ve ilahi hitap - ilham ilişkisi ele alınacaktır.Keywords
İlahi Hitap, Nebi, Resul, Evliya, İlham

Abstract

In the dictionary, the word of inspiration means to leave something into the heart, to declare it through meditation, to put something in mind and to inculcate something. At this reporting, the person understands that it is an inspiration and that it is revealed by Allah Almighty and tries to fulfill it without hesitation. In this sense, especially by Allah Almighty and Gabriel ( pbuh ), it is important to be minded in a fast and secret manner. The word of inspiration also expresses the meaning of " intuition " which means to catch, to understand and to discover . According to this, the wisdom in the minds of poets and inventors can be called inspiration. The inspiration in the Qur'an is: " Allah inspired the senses of evil and the takvas (the ability to avoid evil)"to the human soul (Shams, 91/8 ). In the verse of Koran,”elheme” verb has different meanings like taught, introduced, declared, created, comprehended.. Accordingly, unlike description, drill and declaration , the inspiration is the formation of a feeling and a mind in the human heart. Just as the expression of "revelation " used in non-human beings in the Qur'an is used as an inspiration by the commentators . In this sense, as a result of " revelation / inspiration ", an instinct, programming, coding come into existence in these non-human beings. In the same way, all human beings have been subjected to " revelation / inspiration ", which we call " fıtrat " at first degree like other beings . In the second degree of inspiration, prophets before being a prophet (nübüvvet), non-prophet persons who were called in the Qur'an by the Almighty Allah said that we revealed to them ( Holy Virgin, the apostles, Moses' mother etc. ), scholars were subjected and they will. It is possible to say that inspiration is to describe in the form of a feeling that is inoculated by God into the inner world of man as to whether or not to do a business, and that this is a divine address. This article will deal with a kind of divine address, inspiration, variety of inspiration and the relation of revelation and inspiration.Keywords
Divine address, Nebi, Resul, Saint, Inspiration

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi Sisteme 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.     EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri