Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SERGİLEDİKLERİ MUHALİF DAVRANIŞLAR
(OBJECTIVE BEHAVIORS OF EDUCATION EMPLOYEES DURING THE PANDEMIC PROCESS )

Author : Bekir Sadık SÜTÇÜ  ; Beyza GEDİK ; Ali KİRTİŞ ; Bestami ERSÖZ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 39-49
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı öğretmenlerin pandemi sürecinde sergiledikleri muhalif davranışları belirlemektir. Bunun için öğretmenlerin dikey, yatay ve yer değiştirmiş muhalif davranışları sergileme durumları, bu davranışların nedenleri incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenen 40 öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerin cinsiyetleri, mesleki kıdemleri ve çalıştıkları okul türü fark alanı olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar kodlanmış ve oluşturulan kodlar ile temalar belirlenmiştir. Elde edilen bulgular okul yönetimi kaynaklı muhalif davranışlar, bakanlık kaynaklı muhalif davranışlar ve kişisel tutum kaynaklı muhalif davranışlar olmak üzere üç temada incelenmiştir. Mesleki kıdemi fazla olan öğretmenlerin okul yönetimini başarısız olarak değerlendirmeleri, bakanlığın uygulamalarından kaynaklı memnuniyetsizliklerinin daha fazla olması araştırmada elde edilen bulgulardan bazılarıdır.Keywords
pandemi, örgütsel muhalefet, dikey muhalefet, yatay muhalefet

Abstract

The main purpose of this study is to determine the oppositional behaviors exhibited by teachers during the pandemic process. For this purpose, teachers' exhibiting vertical, horizontal and displaced oppositional behaviors and the reasons for these behaviors were examined. The research was conducted in qualitative research design. The study group of the research consists of 40 teachers determined by maximum diversity sampling method. Teachers' gender, professional seniority and the type of school they work in were determined as difference areas. The data obtained within the scope of the study were analyzed by content analysis method. The answers given by the participants to the questions directed to them were coded and themes were determined with the codes created. The findings were examined in three themes: oppositional behaviors caused by school administration, oppositional behaviors caused by ministry and oppositional behaviors caused by personal attitude. Some of the findings of the study were that teachers with more professional seniority evaluated the school administration as unsuccessful and their dissatisfaction with the practices of the ministry was higher.Keywords
pandemic, organizational opposition, vertical opposition, horizontal opposition

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri