Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Profesyoneleri İçin Duygusal İletişim Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
(Psychometric Properties of the Turkish Version of the Emotional Communication Scale for Healthcare Professionals )

Author : Arzu BULUT  ; Reyhan İNCE KASAP ; Halil ŞENGÜL  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 98-113
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki sağlık çalışanlarında duygusal iletişimi değerlendiren Duygusal İletişim Ölçeği'ni Türkçe'ye uyarlamak ve psikometrik özelliklerini incelemektir. Bu çalışma, Duygusal İletişim Ölçeği psikometrik testi ve doğrulanması için metodolojik bir tasarıma sahiptir. Katılımcıların yaş ortalaması 31.31 (SS = 9,94) olup yaşları 19 ile 60 arasında değişmektedir; 197 katılımcının 46'sı (%23.4) erkek, 151'i (%76,6) kadındır. Çalışmanın ilk aşamasında dil eşdeğerliği sağlanmıştır. Yapı geçerliliği için IBM AMOS 20.0 programı ile doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçlarına göre ölçeğin Türkçe versiyonu İngilizce versiyonunda olduğu gibi 14 madde ve 3 boyutlu bir yapıya sahiptir. Ölçeğin model uyum indeksleri kabul edilebilir düzeydedir (χ2/df=1.92, CFI=0.94, TLI=0.92, IFI=0.94, GFI=0.91, RMSEA=0.07 ve SRMR=0.03). Ölçeğin madde-toplam korelasyon katsayıları 0,510 ile 0,643 arasında değişmektedir. Cronbach’s alfa ölçeğin tamamı için 0.885, iletişimsel proaktivite alt ölçeği için 0.838, açıklık otantiklik alt ölçeği için 0.770 ve dinleme alt ölçeği için 0.680'dir. Duygusal İletişim Ölçeği Türkçe versiyonu, sağlık çalışanlarının duygusal iletişim tutumlarını değerlendirmek amacı ile kullanılabilecek, yüksek kapsam geçerliliği ve iç tutarlılığı olan bir ölçme aracıdır. Ölçek sağlık çalışanlarının duygusal iletişimle ilgili tutumlarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Dolayısıyla bu araç, sağlık alanında çalışan profesyonellere yardımcı olmayı amaçlayan iletişime yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim süreçlerinin tasarlanması ve değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.Keywords
Duygusal İletişim, İletişim, Sağlık Çalışanları, Geçerlilik, Güvenilirlik

Abstract

This study aimed to adapt the Emotional Communication Scale, which assesses emotional communication in healthcare professionals in Türkiye, into Turkish and investigate its psychometric properties. This study has a methodological design for the psychometric testing and validation of the Emotional Communication Scale. The mean age of participants was 31.31 years (SD = 9.94), with ages ranging from 19 to 60; of the 197 participants, 46 (23.4%) were males and 151 (76.6%) were females. In the first stage of the study, language equivalence was ensured. Confirmatory factor analysis (CFA) was conducted with IBM AMOS 20.0 program for construct validity. According to the CFA results, the Turkish version of the scale has 14 items and 3-dimensional structure, as in the English version. The model fit indices of the scale were acceptable (χ2/df=1.92, CFI=0.94, TLI=0.92, IFI=0.94, GFI=0.91, RMSEA=0.07, and SRMR=0.03). The item-total correlation coefficients of the scale ranged between 0.510 and 0.643. The Cronbach's alpha coefficient was 0.885 for the whole scale, 0.838 for the communicative proactivity subscale, 0.770 for the openness authenticity subscale, and 0.680 for the listening subscale. The Turkish version of the Emotional Communication Scale is a measurement tool with high content validity and internal consistency that can be used to assess the emotional communication attitudes of healthcare professionals. The scale can help healthcare professionals determine their attitudes toward emotional communication. Therefore, this tool will aid in developing training programs for communication, design, and evaluation of training processes aimed at helping professionals working in the healthcare field.Keywords
Emotional Communication, Communication, Healthcare Professionals, Validity, Reliability.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri