Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE TÜRKİYE’DE SIÇRAMA TEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ
(VALİDİTY OF SPLASH IN TURKEY IN OUTSTANDING THESIS PERIOD: AN ECONOMETRİC ANALYSİS )

Author : Ahmet Arslan  ; Hakan GÜNEŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 230-245
    


Summary

Olağanüstü dönemlerde kamu harcamalarının sıçrama yaptığı ve olağanüstü dönem geçtikten sonra bir daha eski haline gelmeyeceğini savunan Peacock –Wiseman sıçrama tezine yönelik literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur.Bu çalışmaların bazısı tezi destekler nitelikte iken, bazı çalışmalarda ise sıçrama tezinin geçerli olmadığına yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de 1975-2020 dönemi için “Sıçrama Tezinin” geçerliliği test edilmiştir. Bu doğrultuda merkezi yönetim harcamaları ile GSYİH verilerinin kullanıldığı analizde, Bai-Perron ve CUSUMQ yapısal kırılma testi tercih edilmiştir. Bai- Perron testi neticesinde beş yapısal kırılma yılı tespit edilmiş ve bu yapısal kırılmaların CUSUMQ test sonucuyla da uyuştuğu görülmüştür. Analiz sonucu tespit edilen yapısal kırılma yıllarının, Türkiye’de yaşanan kriz, kaos, salgın gibi ani sosyal ve ekonomik değişmelerin yaşandığı olağanüstü dönemlere karşılık geldiği görülmüştür. Bu çerçevede; kaos ve ardından sıkıyönetim dönemi 1980-1985, borç krizinin yaşandığı 1994, şubat krizinin etkisini gösterdiği 2001-2003, küresel mortgage krizi dönemi,2008-2009 ve 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında pandemi salgın dönemi 2015-2020 dönemleri kırılma dönemleri olarak değerlendirilmiştir. Bu dönemlerde kamu harcamaları sıçrama yaparak reel olarak artmakta ve olağanüstü dönem ortadan kalktıktan sonra ise eski düzeyine dönememektedir. Analiz sonucu bulgular değerlendirildiğinde, Türkiye’de 1975-2020 yıllarını kapsayan zaman diliminde beş olağanüstü dönem için sıçrama tezinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştırKeywords
Kriz, olağanüstü dönemler, pandemi, kamu harcamaları, Bai-Perron testi

Abstract

There are various studies in the literature regarding the Peacock-Wiseman Displacement thesis, which argues that public expenditures jumped during extraordinary times and will not become old after the extraordinary period.While some of these studies support the thesis, some studies have concluded that The Displacement Thesis is not valid.In this study, for the 1975-2020 period in Turkey "Thesis of Displacement" validity was tested. In this direction, BaiPerron and CUSUMQ structural breakage tests were preferred in the analysis using central government expenditures and GDP data. Five years of structural break were determined as a result of the Bai-Perron test, and these structural breaks were found to match with the CUSUMQ test result. Analysis of the results identified structural break year, the crisis in Turkey, chaos, suddenly experiencing social and economic changes as the epidemic diseasef has been shown to correspond to an extraordinary period. In this context; Chaos followed by martial law in 1980-1985, the debt crisis was experienced in 1994, the February crisis took effect in 2001-2003, the global mortgage crisis period in 2008-2009 and the pandemic epidemic period after the coup attempt and the post-pandemic period in 2015-2020 were considered as breaking periods. During these periods, public expenditures jumped and increase in real terms and after the extraordinary period is over, they cannot return to their previous level.When the analysis results of the findings evaluate, the time period covering the years of 1975-2020 in Turkey has concluded that the The Displacement Thesis is valid for five extraordinary leap years.Keywords
Crisis, extraordinary periods, pandemic, public spending, Bai-Perron test

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri